خطبه ها

خطبه نماز جمعه/ خطیب: آیت الله دکتر رمضانی امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ /دوم تیر96 / حیات دینی 16

نحوۀ برخورد و مواجهه انسانهای متدین با بلایا و رنجها و سختیها، با انسانهای غیر متدین متفاوت است. زیرا انسانی که متدین است جهان بینی او توحیدی است، و تلاش می کند تفسیر دقیق و عمیقی بر اساس معرفت علمی و دینی از این نوع مسائل بدهد. چرا که وی می داند در صورتی به کمال انسانی خواهد رسید که تلاش و مجاهدت مضاعفی انجام دهد، و سختی ها و مصیبت ها را تحمل نماید. به همین جهت فردی که با چنین همّت و اندیشه ای با مشکلات و سختی های زندگی برخورد کند، به عنوان یک انسان عاقل، بالغ و متدین، به این معرفت دست یافته است. چراکه چنین شخصی رنجها و دردها را عامل سازنده ای برای خودیابی، خودسازی و خودآگاهی خود می داند، و بر اساس عقل و خرد با مسائل مواجهه شده، و با آنها برخورد می کند. لذا همواره تلاش می کند که قضاوت و داوری .....