مؤمنان ممکن است در مقاطعی از زندگی از غافلان شمرده شوند.

در کلمات رهبران الهی نیز به موضوع «غفلت» از این جهت پرداخته شده که انسانها بدانند همواره خطر غفلت زدگی انسان را تهدید می کند و انسان مومن باید مراقبت لازم برای برون رفت از غفلت را که با یاد و نام خدا به دست می آید، مورد توجّه قرار دهد.

مؤمنان ممکن است در مقاطعی از زندگی از غافلان شمرده شوند.
آخرین اخبار